Principii etice pentru publicarea volumului


CNIV se angajează să garanteze principii de etică și de calitate în ceea ce privește publicarea articolelor de cercetare, în conformitate cu noile standarde etice și de malpraxis stabilite de Comitetul pentru Etica Publicării (COPE).

În consecință, toate părțile implicate – autori, redactori, evaluatori inter pares, editori – se conformează normelor etice descrise mai jos:

Îndatoririle autorilor

Standarde de raportare

Autorii cercetărilor originale ar trebui să prezinte un raport riguros privind activitatea desfășurată și importanța acesteia.

Lucrarea ar trebui să includă cu acuratețe date fundamentale, detalii și referințe adecvate. Datele eronate sau falsificate (inclusiv imagini) nu sunt acceptate.

Accesul la date și păstrarea acestora

Pentru desfășurarea procesului de recenzie editorială, autorii ar trebui să fie pregătiți să furnizeze date brute în vederea validării rezultatelor obținute. De asemenea, aceștia ar trebui să păstreze această documentație și după publicare, pentru o perioadă de timp corespunzătoare.

Originalitate și plagiat

Plagiatul nu este acceptat în niciuna dintre formele sale. În consecință, autorii trebuie să se asigure că lucrarea trimisă este absolut originală, nu este plagiată și nu a mai fost publicată în altă parte. De asemenea, autorii trebuie să citeze sau să parafrazeze, în mod corespunzător, orice lucrare și/sau părți din lucrările altor autori, pe care le-au folosit. Toate lucrările trimise către revistă vor fi verificate pentru a detecta încercările de plagiat, prin utilizarea unui software fiabil antiplagiat. Autorii sunt încurajați să realizeze personal o scanare antiplagiat a propriilor manuscrise, înainte de a le trimite CNIV, în vederea unei posibile publicări.

În general, autorii ar trebui să evite publicarea în mai multe reviste sau publicații primare a manuscriselor care expun aceeași cercetare. Trimiterea simultană a lucrării către mai multe publicații va avea ca rezultat respingerea imediată a acesteia.

Recunoașterea surselor

Autorii trebuie să ofere o recunoaștere precisă a activității întreprinse de către alți autori. Publicațiile care au o importanță considerabilă în esența lucrării prezentate ar trebui citate de către autori.

Paternitatea lucrării

Statutul de autor ar trebui să se refere doar la cei care au contribuit substanțial la studiul prezentat. Alte contribuții substanțiale aparțin celor menționați drept coautori. În cazul în care există alte contribuții în diferite aspecte semnificative ale lucrării de cercetare, acestea trebuie menționate în secțiunea Mulțumiri. Autorul de corespondență trebuie să se asigure că versiunea finală a lucrării a fost văzută, autorizată și acceptată pentru publicare de către toți coautorii. De asemenea, autorul de corespondență ar trebui să se asigure că niciun coautor necorespunzător nu a fost inclus în lista de autori ai lucrării. Nicio modificare a paternității lucrării nu mai este permisă după acceptarea publicării acesteia.

Divulgarea conflictelor de interes

Orice conflict financiar sau de alt tip, de interes semnificativ, care ar putea fi interpretat ca având consecințe asupra rezultatelor sau a conceptualizării lucrării, trebuie să fie divulgat de către autori. Divulgarea oricărui potențial conflict de interes ar trebui să aibă loc într-o fază cât mai timpurie cu putință.

Erori fundamentale în lucrările publicate

Autorul are obligația de a semnala imediat redactorului sau editorului revistei orice eroare considerabilă a lucrării sale publicate și de a colabora cu aceștia, cu scopul retragerii sau corectării lucrării. De asemenea, autorul are obligația să retragă sau să corecteze imediat lucrarea, dacă redactorul sau editorul descoperă, de la o terță parte, că o lucrare publicată conține o eroare substanțială.

Îndatoririle redactorului și ale comitetului redacțional

Decizii de publicare

Redactorul decide care dintre articolele propuse pentru revistă merită să fie evaluate și, ulterior, publicate. Alegerile lui ar trebui limitate de cerințele legale privind denigrarea, plagiatul sau încălcarea copyright-ului. Decizia redactorului se bazează în totalitate pe importanța academică a lucrării. El nu va folosi nicio informație nepublicată fără o autorizație scrisă din partea autorului.

Corectitudine

În evaluarea manuscriselor, redactorul evaluează doar conținutul intelectual al acestora, în mod nepărtinitor, fără a ține cont de rasa, sexul, orientarea sexuală, credințele religioase sau politice, cetățenia sau originea etnică sau geografică a autorilor.

Confidențialitatea

Redactorul și/sau orice alt membru al echipei redacționale nu va dezvălui altor persoane nicio informație referitoare la o lucrare trimisă spre publicare, cu excepția autorului de corespondență, (potențialilor) recenzori, editorilor sau altor consilieri redacționali, după caz.

Divulgarea conflictelor de interes

Redactorul nu va folosi materialele nepublicate și nicio altă informație obținută prin intermediul evaluării inter pares în scopul unei cercetări personale sau al obținerii unor avantaje, fără o autorizație scrisă din partea autorului. Dacă redactorul are conflicte de interese cu oricare dintre autorii, societățile sau instituțiile implicate într-o lucrare, el nu ar trebui să se angajeze în examinarea lucrării respective.

Implicarea și cooperarea în investigații

În cazul în care sunt formulate acuzații etice asociate editurii, cu privire la o lucrare propusă spre publicare sau deja publicată, redactorul va anunța autorii lucrării sau instituțiile corespunzătoare și va face public o remediere, dacă acuzația este menținută. Orice act de publicare ce încalcă principiile etice trebuie să fie examinat, chiar și atunci când este detectat după câțiva ani de la data publicării.

CNIV va reacționa la toate acuzațiile/suspiciunile privind cercetarea sau publicațiile inadecvate semnalate de către cititori, recenzori sau alți redactori. CNIV va evalua orice caz de potențial plagiat sau de publicare duplicat/redundantă și poate solicita o analiză amănunțită realizată de către instituție sau de către alte organe relevante.

Îndatoririle recenzorilor

Contribuția la deciziile redacționale

Evaluatorii inter pares cooperează cu redactorul în luarea deciziilor redacționale și, de asemenea, pot coopera cu autorul în ceea ce privește îmbunătățirea lucrării, reexaminând articolul în mod imparțial. Activitatea unui evaluator inter pares trebuie să se bazeze pe o comunicare academică și pe o metodă științifică.

Promptitudinea

Dacă un recenzor nu se simte capabil să evalueze prompt activitatea de cercetare prezentă într-o lucrare, acesta ar trebui să informeze redactorul.

Confidențialitatea

Manuscrisele implicate în procesul de recenzie sunt confidențiale și nu trebuie dezvăluite altor persoane, fără autorizația redactorului. Recenzorul trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor furnizate de către redactor sau de către autor și nu are voie să rețină sau să copieze documentul.

Standarde de obiectivitate

Recenziile trebuie gestionate în mod imparțial, printr-o perspectivă transparentă și argumentată, fără vreo critică de natură personală adusă la adresa autorului.

Recunoașterea surselor

Recenzorii ar trebui să stabilească care sunt lucrările corespunzătoare publicate pe care autorul nu le-a citat. De asemenea, aceștia ar trebui să avertizeze redactorul cu privire la orice asemănare sau suprapunere semnificativă dintre lucrarea implicată în procesul de recenzie și alte lucrări publicate anterior.

Divulgarea conflictelor de interes

Informațiile privilegiate obținute în urma procesului de evaluare inter pares reprezintă informații confidențiale și nu trebuie utilizate în avantaj personal. Dacă recenzorul are conflicte de interes cu oricare dintre autorii, societățile sau instituțiile implicate într-o lucrare, el nu ar trebui să se angajeze în examinarea lucrării respective.

Conduita necorespunzătoare a recenzorului

Redactorii vor lua în considerare, în mod activ, conduita necorespunzătoare a recenzorului și vor urmări orice acuzație de încălcare a intimității, de ascundere a conflictelor de interes (non)financiar, de utilizare inadecvată a materialului privat sau de amânare a procesului de evaluare inter pares cu scopul obținerii unor avantaje competitive. Acuzațiile importante de malpraxis aduse recenzorului, precum plagiatul, vor fi manageriate la nivel instituțional.

DECLINAREA DE RESPONSABILITĂȚI

Redactorii și comitetul redacțional nu sunt vinovați pentru ideile declarate, perspectivele și conținutul lucrărilor publicate în revistă. Autorul individual este singurul responsabil pentru originalitatea, analiza și erorile lucrării. Toate lucrările propuse pentru procesul de recenzie și publicare vor face obiectul unui proces imparțial de evaluare ce vizează aspecte legate de autenticitate, probleme de etică și contribuții convenabile. Singurul mijloc de publicare în revistă este reprezentat de verdictele finale ale recenzorilor.